دوس دختر حسنی بهش گفت: حسنی میایی بریم حموم؟


حسنی: بریم بریم 😜


چیه؟ 😐😶

نکنه انتظار داشتین بگه نه نمیام، نه نمیام!! 😕😕


حسنی تنبل هست، خر که نیس😜😂