سوال کنکور حیف نون:📝 اسب سفید رستم چه رنگی بود و مال کی بود؟🐎 😐جواب حیف نون: سیاه بود و مال زورو بود😐😐😂