خانومه تو اتوبان رانندگی میکرد که یه ماشین با سرعت ازش سبقت میگره و نصف ماشینش رو میبره، از قضا راننده اون ماشین هم یه خانوم بود.

 

میزنه کنار زنگ میزنه پلیس بزرگ راه شکایت میکنه 


مامور میاد میگه ماشین چی بود ؟ 

پلاکش چند بود؟

 رنگش چی بود ؟ 


میگه والله نمیدونم ولی یه خانم بود سی ساله

موهاش مش بود 

رنگ چشش عسلی 

بینی عمل کرده 

و نامزد نداشت چون حلقه دستش نبود !😂😂